آدرس دانشکده


تهران - میدان پونک – انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی – به سمت حصارک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان ابن سینا - طبقه دوم- دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

تلفنخانه ساختمان ابن سینا: 44868535 الی60
           داخلی فارغ التحصیلان دانشکده: 40036
           داخلی مدیر آموزش دانشکده: 40044
           داخلی کارشناسان آموزش دانشکده: 40038
           داخلی کارشناسان پژوهش دانشکده: 40061
           داخلی مدیر پژوهش دانشکده: 40066
 
کروکی محل دانشکده: