کــارآمــوزی

دانشجویان محترم، لطفا پس از مطالعه توضیحات هر فرم که مقابل آن ذکر شده است، نسبت به دانلود آن فرم اقدام نموده و پس از تکمیل به مسئولین ذیربط تحویل نمایید.
تعهدنامه کارآموزی                                  (مشترک برای تمام رشته ها)
  کارآموزان موقع دریافت معرفی نامه کارآموزی فرم تعهد کارآموزی را بایستی تکمیل نمایند.
  دانلود فرمAdobe Acrobat
 
پایان دوره کارآموزی                                         (مشترک برای تمام رشته ها)
  پس از اتمام دوره کارآموزی، کارآموزان می بایست گزارش اتمام دوره خود را پس از تایید کارخانه به همراه گواهی اتمام دوره کارآموزی به دفتر پژوهشی دانشکده ارائه نمایند.
 

دانلود فرمAdobe Acrobat