میهمان وانتقالی

ماده52-دانشجویانی که ازیک واحددانشگاهی به واحددیگردرهمان رشته ومقطع تحصیلی خود(بدون تغییررشته وتغییرگرایش وبدون شرکت درآزمون مجددورودی)بامجوزسازمان مرکزی منتقل می گردندتمام نمرات درسی آنان اعم ازقبولی یاردی وسوابق آموزشی ازلحاظ مشروطی وموارددیگرعینادرسوابق آنهادرواحدمقصدضبط ودرکارنامه وی ثبت می گردد. دراین حال کلیه واحدهای درسی گذرانده شده قبلی با نمره10 وبالاتر ،د رواحد مقصد پذیرفته می شود.این قبیل دانشجویان مشمول پرداخت هزینه انتقال برابرآخرین تعرفه دانشگاه خواهندبود.

 

تبصره1-واحهای درسی گذرانده شده دانشجویان انتقالی موضوع ماده52که توام باتغییررشته یاتغییرگرایش باشدبارعایت مفادماده67این آیین نامه بدون درنظرگرفتن تبصره3آن توسط گروه آموزشی ذی ربط ومتشکل ازحداقل سه عضوهیات علمی آن رشته درواحددانشگاهی مقصدمعادلسازی دروس پذیرفته شده درکارنامه جدیددانشجودرواحدمقصدثبت می گردد.سایرسوابق تحصیلی دانشجوبلااثرمی ماند.مبنای محاسبه ورودی این قبیل دانشجویان همان زمان پذیرش درآزمون می باشد.این قبیل دانشجویان موظف به پرداخت هزینه انتقال وهزینه معادلسازی برابرآخرین تعرفه دانشگاه خواهندبود.

  تبصره2-دانشجویانی که ازطریق شرکت درآزمون مجددپذیرفته می شوند به شرط اینکه مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.دروس آنان برابرماده167آیین نامه هزینه انصراف به واحدمبدا آخرین تعرفه دانشگاه وهزینه معادلسازی به واحدمقصدمی باشد.

 تبصره3-دانشجویان مقاطع کاردانی وکارشناسی دانشگاه های دولتی یاموسسات غیردولتی موردتاییدوزارت علوم،تحقیقات وفناوری ووزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی که به دانشگاه آزاداسلامی منتقل می شونددروس گذرانده آنهامعادل سازی وبانمره12وبالاترپذیرفته می گردد.

  ماده53:مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی انتقالی توسط واحددانشگاهی مقصدصادرمی شود.

  ماده54: واحدهای درسی که دانشجوی میهمان بایستی در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه  آموزشی مربوط در واحد دانشگاهی مبدا تعیین می گردد.

  تبصره-دانشجوی میهمان علاوه برپرداخت شهریه ثابت ومتغیر هرنیم سال به واحد دانشگاهی مقصد بایستی شهریه ثابت آن نیمسال را به واحد مبدا و هزینه انتقال موقت را برابرآخرین دستورالعمل مربوط ازطریق واحد مبدا به سازمان مرکزی دانشگاه بپردازد.

  ماده55: درمواردی که واحددانشگاهی مبدانتواندبعضی ازدروس الزامی دوره رادریک نیمسال معین عرضه نماید،دانشجومی تواندباصلاحدیدواحددانشگاهی مبداوموافقت واحددانشگاهی مقصدفقط برای یک باردرطول دوره تحصیل،کمترازحداقل واحدهای درسی مجازتعیین شده(11واحدبرای تمام وقت و9واحدبرایپاره وقت و7واحدبرای آموزش معلمان)دریک نیمسال رادرواحدیاواحدهای دیگردانشگاهی بگذراند.دراین حال دانشجوموظف به پرداخت شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیردروس انتخابی درواحدمبدارابه واحدمبدا وشهریه متغیردروسی راکه درواحدمقصدانتخاب می نمایدبه واحدمقصدمی باشد.

   تبصره1-واحدهای درسی دانشجوی مشمول این ماده توسط گروه آموزشی واحدمبداتعیین می گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابی در واحدهای مبداومقصدهمزمان باشدبه طوری که دانشجونتوانددرامتحانات آنهادرهردوواحددانشگاهی مربوط شرکت نمایدبایدیکی ازآنهاراحذف کند.

  ماده56:واحدهای انتخابی دانشجوی میهمان ودانشجویانی که ازماده55استفاده نموده اندپس ازاستعلام واحدمقصدواطمینان ازصحت آن عینادرکارنامه دانشجو در واحددانشگاهی مبدا ثبت می شودونمرات آنهادرمحاسبه میانگین نیمسال ومیانگین کل نمرات وی منظورمی گردد.

ماده57:درهرصورت مدرک فراغت ازتحصیل دانشجوی میهمان توسط واحد دانشگاهی مبداصادرخواهدشد.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat