ثبت نام


ماده 2:پذیرفتگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعیین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحدهای درسی به واحدهای دانشگاهی ذی ربط مراجعه نمایند.در غیر این صورت در شمول متأخرین ثبت نام  قرار می گیرند.

ماده 3:در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متأخر داشته باشد می تواند با تأیید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.

تبصره1- در مواردی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است براساس نمره کل آزمون ،تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.

تبصره 2- حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان ) و کارشناسی (پیوسته وناپیوسته و آموزش معلمان )یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط بر اینکه متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.

هنگام ثبت نام مدرک پایه داشته باشد.

واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد.در غیر این صورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه بابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.

ھ هزینه تأخیر را برابر آخرین دستورالعمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبرجد (قابل پرداخت در کلیه شعب کشور ) واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا به صورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

تبصره3- در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه ،یکسال تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واخذ دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه بابت این مدت را بر مبنی سال ورود از دانشجو اخذ نماید.

تبصره 4- واحدهای دانشگاهی موظفند لیست اسامی متأخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آن را همراه با رسید بانکی مربوط ،به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

تبصره 5- دانشجوی متأخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزشی همان سال خواهد بود.

تبصره 6- شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ناپیوسته که یا استفاده از ماده 20 آیین نامه از مقطع کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور قبل از سپری شدن سه شانزدهم از شروع  کلاس های مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی کسب کرده باشند.

 

 

انتخاب واحدهای درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4: دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحدهای دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند.لیکن در صورتی که این امر به تأخیر افتد و تأخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس دانشجو محسوب می شود.

تبصره- دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند جق انتخاب واحد درسی را در نیمسال نخواهند داشت،لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد.در این  حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه بابت تعیین شده می باشد.

ماده5: تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام وقت است.مگر برای دوره هایی که رسماً مستثنی شده باشد.

 

 

منع تحصیل همزمان

ماده6:دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تجصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزش تمام وقت یا  پاره وقت را نخواهد داشت،در صورت تخلف ، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره- دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 86230/36 مورخ 13/7/79 سازمان مرکزی از این قاعده مستثنی هستند.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat