نظام آموزشی

ماده 7:آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است

ماده 8: در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.

 

 

 

 

تعریف واحد درسی

ماده 9:یک واحد درس نظری ،مقدار درسی که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت ،کارگاهی 48 ساعت و عملیات صحرای 64 ساعت می باشد.

تبصره- اجرای دوره هی کار آموزی و کارورزی بر اساس مدت تعیین شده در سر فصل مصوب و ایین نامه های مربوط خواهد بود.

 

 

سال تحصیلی

ماده10:هر سال تجصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است.هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است .

تبصره مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شوند.

مجوع ساعات تدریس یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ،کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

تبصره- در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد واحد دانشگاهی ذی ربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه ، می توان یک واحد درسی را در مدتی کوتاه تر از 16 هفته تدریس نمود.مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat