نظام درسی

 

ماده12:هر درس ،بخش مستقلی از برنامه آموزشی است که در یک موضوع مشخص و برای یک نیمسال تحصیلی ارائه می شود.

ماده 13:دروس دوره دانشگاهی از لحاظ محتوا به دروس عمومی ،پایه ،اصلی و تخصصی تقسیم می شود.

1-13دروس عمومی ،به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومی دانشجویان عرضه می شود.گذراندن این دروس برای عموم دانشجویان الزامی است.

2-13 دروس پایه به منظور تقویت بنیه علمی و ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش دروس اصلی و تخصصی ارئه می شود.

3-13 دروس اصلی ،اساس و مبنای دروس تخصصی رشته را تشکیل می دهند.

4-13 دروس تخصصی ،به منظور افزایش توان علمی وعملی دانشجو در رشته مربوط تدریس می گردد.

ماده 14: هر درس از نظر ارتباط با درس یا دروس دیگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسیم می شود.

1-14 درس مستقل درسی است که با انتخاب آن منوط به گذراندن درس دیگری نیست.

2-14 درس وابسته،درسی است که انتخاب آن با درس یا دروس دیگر ی ملازمه دارد.دروس وابسته به دروس پیشنیاز و دروس هم نیاز تقسیم می شود.

3-14 درس پیشنیاز ،درسی است که درک مطلب آن برای یادگیری درس یا دروس دیگری که وابسته آن نامیده می شود ملازمه دارد و باید قبل از آن درس یا دروس گردند.

ماده 15:درس از جنبه انتخاب ،به الزامی و انتخابی تقسیم می شود.

1-15درس الزامی است که گذراندن آن در طول دوره برای دانشجو اجباری است و با دروس دیگر قابل تعویض نمی باشد.

2-15 درس انتخابی درسی است که دانشجو به اختیار خود از بین دروس مربوط انتخاب می کند.

ماده 16: درس از لحاظ نحوه تدریس به نظری ،عملی و نظری - عملی تقسیم می شود.

1-16 درس نظری حاوی مجوعه ای از دانش هاست که به صورت خطابه ،کنفراس،سیمینار وبحث و گفتگو تعلیم داده می شود.

2-16 درس عملی حاوی مجوعه مهارت هایی است که انتقال آنها محتاج به تمرین عملیات کارگاهی آزمایشگاهی ،بیمارستانی و صحرایی است.

3-16 درس نظری عملی مجموع دانش ها و مهارت هایی است که به هر دو صورت فوق توأماَ تدریس می شود.

ماده 17: در تمامی واحدهای دانشگاهی برای یک رشته معین ،برنامه درسی مصوب یکسانی به اجرا گذاشته می شود.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat