واحدهاوطول تحصیل

 

ماده 18:تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته بر حسب رشته تحصیلی بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه های ذی ربط تعیین می کردد.

تبصره در مورد برنامه های آموزشی که تاکنون به تصویب شورای عالی برنامه ریزی نرسیده است ،برنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه ، ملاک عمل خواهد بود.

ماده 19: تعداد واحدهای انتخابی دانشجوی تمام وقت در یک نیمسال تحصیلی نمی توانند از 12 واحد کمتر واز 20 واحد بیشتر باشد.

تبصره 1- در نیمسال هایی که دانشجو به دلیل رعایت پیشنیاز ها یا عدم امکان ارائه درس توسط واحد دانشگاهی تا پایان هفته حذف و اضافه موضوع ماده 36 کمتر از حداقل واحد درسی مجاز را انتخاب نماید بلامانع بوده لکن آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می گردداما چنانچه میانگین آن نیمسال کمتر از 12 گردد مشروطی به حساب نمی آید .نمرات دروس آن نیمسال در میانگین کل و نیمسالی دانشجو محاسبه می شود.

تبصره 2- در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد،حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد با  نظر گروه آموزشی واحد می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین

واحد درسی باقی مانده داشته باشد می تواند با در نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در آن نیمسال و دوره تابستان نباشد.

تبصره 4- چنانچه در ترم آخر تحصیلی ،دانشجو فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد و واحد دانشگاهی نتواند یک یا دو درس نظری آن را (حداکثر به تعداد 4 واحد)در نیمسال  مزبور ارائه  نماید  با  نظر گروه و رعایت مفاد تبصره 2 این ماده دانشجو می تواند  آن درس یا دروس را در نیم سال بعد یا دوره تابستان به صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 5- دانشجویی که میانگین نمرات نیمسال او 17 یا بیشتر باشد، مشروط بر اینکه تعداد واحدهایی که دانشجو انتخاب نموده ودر امتحانات پایان ترم آنان شرکت و نمره ی اخذ کرده از حداقل تعیین شده در آن نظام آموزشی کمتر نباشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

 

 

درس معرفی به استاد

ماده 20: چنانچه دانشجو در یک نیمسال یا دوره تابستان برای فراغت از تحصیل حداکثر دو درس نظری به ارزش حداکثر 4 واحد باقی مانده داشته باشد می تواند برای یکبار خارج از تقویم دانشگاهی  انتخاب واحد نموده ودر فرصتی که از طرف گروه آموزشی مربوط تعیین می شوددرس یا دروس مزبور را از طریق معرفی به استاد حداکثر در همان نیمسال یا آن دوره ی تابستانی بگذراند و در صورت عدم موفقیت در هر درس ،نمره آن  حذف (بلااثر) می گردد و بدون نیاز به انتخاب واحد مجدد می تواند در پایان آن نیمسال با سایر دانشجویان امتحان دهد.

تبصره1- چنانچه در آن نیمسال درس یا دروس مزبور در واحد دانشگاهی ارئه نشود در پایان همان نیمسال مجددا به صورت معرفی به استاد امتحان دهد.

با درخواست کتبی دانشجو وی را به سیستم پاره وقت منتقل نمود.

تبصره3- شهریه دروس موضوع این ماده شامل نصف شهریه ثابت به اضافه شهریه متغیر درس یا دروس مربوط خواهد بود.

تبصره 4- پرداخت حق الزحمه استاد دروس موضوع این ماده با در نظر گرفتن یک ساعت طرح سوال برای هر درس،یک ساعت حضور در جلسه امتحان و نیم ساعت به ازای تصحیح اوراق امتحانی هر درس دانشجو،بر اساس آخرین تعرفه حق التدریس محاسبه می گردد.

ماده21: قبل از 15 شهریور ماه سال تحصیلی بایستی تکلیف آن دسته از دانشجویانی که در معرض اخراج قرار گرفته اند مشخص و به آنان ابلغ و از انتخاب واحد درسی آنان جلوگیری به عمل آید.

ماده 22: انتخاب واحد درسی  دانشجویانی که اخراج آموزشی آنان مشخص گردیده در شروع نیمسال دوم سال تحصیلی نیز ممنوع می باشد.لکن چناچه  به دلیل حجم کاری و فرصت اندک و عدم آگاهی از وضعیت نمرات امتحانات ،از دانشجویی که اخراجی وی هنوز محرز نشده است انتخاب واحد درسی به عمل آمده باشد متصدیان امور آموزشی بایستی قبل از فروردین ماه وضعیت وی را مشخص و در صورت احراز شرایط اخراجی ،انتخاب واحد درسی او را لغو و شهریه مربوط را مسترد و ابلاغ اخراجی صادر نمایند.

 

 

انتخاب همزمان درس پیشنیاز و وابسته

ماده 23:در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیشنیاز نمره قبولی کسب ننماید و یا برابر مقررات در کلاس یا دروس پیشنیاز شرکت نموده اما سرانجام آنها را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه ،آن درس یا دروس را با درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال های بعد انتخاب و بگذراند. چنانچه نتواند در درس یا دروس پیشنیاز نمره قبولی کسب کند یا آن را حذف نماید

تبصره 1- نیمسال آخر سال تحصیلی از این قاعده مستثنی است.

تنبصره 2- نمرات مردودی دروس موضوع این ماده که با رای کمیته انظباطی اعلام  گردیده در شمول ماده 23 قرار نمی گیرد.

دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم

ماده 24:انتخاب دروس وصایای حضرت امام (ره) و آشنایی با قرآن کریم علاوه بر دروس موضوع ماده 19 برای کلیه دانشجویان امکان پذیر است.ودر سقف  مجاز واحدهای درسی یک  نیمسال یا دوره تابستان محاسبه نمی شود و دانشجو می تواند علاوه بر درس یا دروس نظری موضوع ماده 20 آنها را انتخاب و بگذراند.

ماده25: چنانچه قبل از پایان هر نیمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهای درسی رعایت تقدم و تاخر یا سقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات  آن نیمسال ،نسبت به حذف دروس غیر مجاز اقدام نماید اما اگر این امر به علت شرایط وی‍ه (انتقال یا میهمان)باشد به تشخیص شورای آموزشی واحد یا دانشکده ذی ربط می توان مورد موجه تلقی کرد.

ماده 26:در دوره کارشناسی ارشد پیوسته ،ارائه دروس مربوط به مقطع کارشناسی ارشد تابع مقررات و ضوابط آیین نامه آموزشی مقطع مربوط می باشد.

 

 

واحدهای درسی دوره تابستان

ماده27: حداکثر واحد های انتخابی مجاز برای دوره تابستانی 6  واحد  است و برای دانشجویانی که در تابستان فارغ التحصیل   می گردند 7 واحد درسی می باشد.

تبصره 1- در آخرین دوره تابستان دانشجو می تواند علاوه بر 6 واحد درسی (حتی اگر 2 واحد آن اختیاری باشد) واحد دیگری را در

تابستان انتخاب و آن درس یا دروس نظری را با استفاده از ماده20 و رعایت ماده 28 در نیمسال بعد بگذراند.

تبصره 2 دانشجو در دوران تحصیل می تواند با موفقیت واحد مبدا دوره تابستانی خود را در واحد دانشگاهی دیگری که پذیرای او خواهد بود بگذراند.

تبصره3- شهریه دوره تابستان برابر نصف شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه های متغیر دروس انتخابی می باشد و چنانچه از تبصره 2 این ماده استفاده کند شهریه دوره تابستان منحصرا به واحد مقصد پرداخت می نماید.

 

 

حداکثر مدت مجاز تحصیل

ماده 28: حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجوی تمام وقت در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال ، کارشناسی پیوسته 6 سال وکارشناسی ارشد پیوسته 5/8 سال است.

تبصره 1- دانشجویانی که علاوه بر دروس برنامه آموزشی مصوب ملزوم به گذراندن تعدادی دروس جبرانی و یا پیش نیاز دانشگاهی باشند.به ازای هر واحد درسی اضافی یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیل آنان اضافه می گردد.

تبصره 2- در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل نیاز به افزایش سقف سنوات داشته باشد ،واحد دانشگاهی می تواند با تصویب گروه مربوط(در واحدهای کوچک و مراکز دانشگاهی با تصویب شورای آموزشی )حداکثر مدت مجاز تحصیل دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته را یک نیمسال و دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته را دو نیمسال افزایش دهد.(دوره تابستان به طول مدت نیمسال دوم افزوده می گردد).

ماده 29:دروس پیشنیاز دانشگاهی : آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون ورودی سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در دوره های کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام آنها در آزمون درس عمومی و 2 درس دیگر ((که از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه تعیین وابلاغ گردیده )) به عنوان دروس پیشنیاز دانشگاهی علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1- تعیین ریز مواد درسی دروس پیشنیاز دانشگاهی (که منابع آنها کتاب های دبیرستانی است)به عهده واحد دانشگاهی است و زمان ارائه آن در نیمسال های اول و دوم سال شروع به تحصیل دانشجو می باشد.

تبصره 2- تعداد واحدهای درسی هر یک از دروس پیشنیاز دانشگاهی در کلیه مقاطع تحصیلی 2 واحد تعیین می گردد.

تبصره3- مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ،کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و درصد نمره خام آن دروس را در اختیار واحدهای دانشگاهی ذی ربط قرار دهد.

تبصره 4- دروس پیشنیاز دانشگاهی ،دروس دبیرستانی است و ارائه آنها همراه با دروس همنام دانشگاهی بلامانع می باشد.

تبصره 5- نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو ،محاسبه می شود.

 

 

دانلود فایلAdobe Acrobat