حضور و غیاب دانشجو

 

ماده 30: حضور دانشجو در تمامی برنامه های درسی اعم از نظری ، عملی ، نظری عملی و کار آموزی و کارورزی و دیگر فعالیت های آموزشی الزامی است.

ماده31: غیبت غیر موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس از نظری، عملی یا نظری عملی و کار آموزی و کارورزی تا حدود سه درس در طول نیمسال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولی برای بیش از سه درس نمره صفر در آن درس یا دروس منظور می گردد.

ماده 32: غیبت موجه دانشجو در بیش از سه شانزدهم ساعات هر یک از دروس از نظری، عملی یا نظری عملی و کار آموزی و کارورزی در طول نیمسال موجب حذف آن درس می شود.

تبصره 1- در صورت استفاده از ماده 31 و32 رعایت حداقل واحد (حسب نظام آموزشی ) در نیمسال لازم نیست.

اما نیمسال مزبور به عنوان نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می گردد وچنانچه میانگین نمرات امتحانی دانشجو در این نیمسال کمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 این آیین نامه مشروط به حساب می آید.

تبصره 2- حذف درس بر اثر غیبت موجه و غیر موجه موضوع ماده 31 و ماده32 موجب بازپرداخت شهریه پرداختی دانشجو اعم از ثابت یا متغیر نخواهد بود.

تبصره 3- در مورد دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی  باشد در صورتی که غیبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر یک از دو قسمت تجاوز کند، دانشجو برای تمام آن درس غایب محسوب می شود.

درسی ،آزمایشگاهی وعملیات مرتبط معاف نمی کند.

ماده34: میزان غیبت ها بر اساس حضور و غیاب هفتگی استادان که قبل از شروع امتحانات هر نیمسال به اداره آموزش گزارش می شود محاسبه می گردد.

غیبت در جلسه امتحان

ماده 35:غیبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نیز غیبت غیر موجه تا 3 درس موجب حذف آن درس یا دروس می شود.

تبصره 1- غیبت غیر موجه در جلسه امتحان بیش از 3 درس به منزله نمره صفر در امتحان آن درس یادروس خواهد بود.

تبصره 2- تعیین غیبت موجه و غیر موجه به عهده شورای آموزشی واحد دانشگاهی است.

تبصره 3- در صورت استفاده از ماده 35رعایت حداقل 12واحد درنیمسال (موضوع ماده 19)لازم نیست.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat