حذف و اضافه درس

 

ماده 36:دانشجو می تواند پس از آغاز هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلا انتخاب کرده است ،انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود (12 واحد برای دوره ی ،10 واحد برای پاره وقت و 8 واحد برای آموزش معلمان)

تبصره- دوره ی تابستانی از شمول مفاد این ماده مستثنی است.

 

حذف اضطراری

ماده37:دانشجو می تواند تا 5 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی نظری خود را حذف کند مشروط به این که واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد ،پاره وقت 10واحد ،آموزش معلمان 8 واحد)کمتر نشود.

 

حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال

ماده38:حذف کلیه واحدهای انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذی ربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیم سال نباشد در این نیم سال  مذبور  به عنوان مرخصی تحصیلی  محسوب  می شود. اما اگر موجب لطمه به دانشجو گردد از نظر معاونت آموزشی واحد، ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه استفاده از مواد 31-32و 35 موجب حذف کلیه درس های یک نیم سال گردد،آن نیم سال جزو مرخصی با احتساب در سنوات محسوب می گردد.

تبصره3- استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب بازگشت شهریه های ثابت و متغییر نخواهد شد.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat