ارزیابی تحصیلی

 

ماده 39: ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور وفعالیت دانشجو در کلاس ،انجام تکالیف  درسی ،نتیجه امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می گیرد.

تبصره1- انجام امتحان میان ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد خارج از ساعات تعیین شده  در ماده 9 آیین نامه امکان پذیر است در این صورت نمره امتحان میان ترم 25% و سایر فعالیت های کلاسی 5% نمره دس خواهد بود.نمره امتحان نیمسالی الزاما باید ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسلیم گردد.

تبصره 2- برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 40:معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی دانشجو در فاصله صفر تا بیست قرار می گیرد.

حداقل نمره قبولی

ماده 41: حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10(استثنائا درس آشنایی با قرآن کریم 12 )می باشد.دانشجویی که در هریک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

تبصره 1- اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شود به جای آن درس را انتخاب نماید.

تبصره 2- برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تاثیر داده می شود و چنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلا اثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.

تبصره3- برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است ودارای یک کد در سر فصل می باشد میانگین نمره هر دوقسمت آنها ملاک ارزیابی است ، چنانچه دانشجو به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد.در صورتی که در یک قسمت درس نمره کمتر از 10 احراز شده باشد اما میانگین آنها 10یا بالاتر گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود.اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 10 باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجددا بگذراند.

تبصره 4- نمرات اعلام شده بر اساس رای کمیته های انضباطی غیر قابل حذف است و مشمول تبصره های 2 و3 این ماده نخواهد شد (نمره تعیین شده در رای کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی نظری درس منظور می گردد.)

اعلام نمرات

ماده 42: نتایج امتحانات هر درس باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشکده یا واحد دانشگاهی اعلام گردد.

تبصره 1- پس از اعلام نتایج ، دانشجو می تواند حداکثر تا یک هفته در خواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی مربوط تسلیم کند و استاد مربوط باید حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نظر نماید.

تبصره 2- نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی مطلقا قابل تغییر نیست.

درس ناتمام

ماده43: در مواردی مانند دروس پروژه نهایی ، کار آموزی ،کار ورزی ،عملیات صحرایی و تمرین دبیری  در صورتی که به تشخیص استاد و تاکید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده که ذیلا درج می گردد میسر نباشد،آن درس یا دروس ناتمام تلقی شده و حذف می گرددو دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجددا انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 در نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل وعرضه کند اما اگر در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نماید.

تبصره 1- نمره درس یا دروس موضوع ماده 43 در نیمسال یا دوره تابستانی که انتخاب واحد  نموده و نمره اخذ کرده است ثبت می گردد.

تبصره 2- در صورتی که در انتخاب مجدد منحصرا درس یا دروس ناتمام باقی داشته باشد دانشجو باید فقط50% شهریه ثابت یک نیمسال را پرداخت نماید اما اگر درس ناتمام را همراه دروس دیگر انتخاب نماید باید شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه متغیر دروس انتخابی را به پردازد

 یاد آوری: 1)منظور از حذف در مواد 20-23-25-31-35-36-37-38-41و 43و...این آیین نامه پاک کردن درس یا نمره نیست بلکه بلااثر نمودن نمره آنها در میانگین نیمسالی و کل می باشد. 2)کلیه حذف های موضوع این آیین نامه به استثنای موضوع ماده 36 با قید عدد ماده مربوط مقابل نام درس در کارنامه درج می گردد.مثال حذف ماده 43

 

ماده44: در پایان هر نیمسال ، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان همان نیمسال و همچنین در پایان دوره تحصیل میانگین نمرات کل دانشجو محاسبه می شود.برای محاسبه میانگین ،تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصلضرب ها ،بر تعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آن ها نمره قبولی یا ردی دریافت داشته است تقسیم می شود.

نام نویسی مشروط

ماده45:میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد در غیر اینصورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1- دانشجویی که به صورت نام نویسی می کند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تبصره2- نیم سالی که در آن ،دانشجو به هر دلیل تعداد واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیم سال تلقی می گردد.

تبصره 3- دوره تابستانی به عنوان نیم سال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل ،مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گردد.

تبصره 4- اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال ،مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط ،خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.

 

دانشجوی مشروط

ماده 46: دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیم سال پیاپی، میانگین نمرات نیمسالی آنها کمتر از 12 باشد اخراجی تلقی می گردد.

تبصره 1- به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردنند در صورتی که میانگین کل نمرات آن ها حداقل 10 باشد یکبار ارفاق می گردد تا تحصیل نمایند.

تبصره 2- به دانشجویان مشمول تبصره 1 این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط این که هم میانگین ترمی و هم میانگین کل ( هر دو )11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.

تبصره 3- چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی (پیوسته و ناپیوسته و طرح آموزش معلمان )60 واحد درسی را (بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام (ره)، آشنایی با قرآن کریم پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی) گذرانده و در شرف اخراج قطعی قرار گرفته باشند.در صورت داشتن میانگین کل 10 و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4- هنگامی که میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو 10 و بالاتر (ترمی 10 و کل 10)باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسی باقی مانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوط به این گونه افراد بدهد.

تذکر:در صورتی که بااستفاده از تبصره های ماده 46 آیین نامه آموزشی و یا به دلایل دیگر نیاز به افزایش سقف سنوات باشد با درخواست کتبی ذی نفع ،دانشجو را به سیستم پاره وقت منتقل نمایند.(ولو اینکه این سیستم در واحد وجود نداشته باشد)

 

نیمسال جبرانی

 ماده 47: دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروط خود می توانند در پایان دوره حداکثر 14 واحد از کارشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درس های نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند.مشروط بر این که مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل می گردند.

تبصره1- چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر 4 واحد انتخاب نماید می تواند به صورت معرفی به استاد بگذراند (ولو این که قبلا از ماده 20 آیین نامه استفاده کرده باشد).

تبصره 2- نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس  باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمره قبلی  حذف (بلااثر) می گردد.در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل 12 برسد .کلمه ((مشروط)) از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد.(این نمرات در عین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو که ذیلا نشان داده شده و شامل کد درس ،نام درس ،نام نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصرا به منظور کنترل  ثبت می گردد).اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف وبلاثر می گردد.

تبصره3- فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابر این دروسی مانند پیشنیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام (ره) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که  بر اساس رای کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat