مرخصی تحصیلی

ماده 48: دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته 4 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره1- استفاده از مرخصی تحصیلی در چند نیمسال متوالی بلامانع است.دانشجو موظف است برای نیمسال های مورد درخواست خود مطابق ماده 49 این آیین نامه تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم نموده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی کسب کند.

تبصره2- مدت مرخصی تحصیلی (به استثنای مرخصی موضوع تبصره 3 ماده 3 و تبصره 2 و 3 ماده 49 و همچنین یک نیمسال مرخصی زایمان )جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده 49:تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی ،حداقل 2 هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو به اداره آموزش واحد دانشگاهی ذی ربط تسلیم گردد.اداره آمورش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد موافقت و عدم  موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به وی ابلاغ کند.

تبصره1- آموزش واحد ،با درخواست مرخصی موافقت می نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره ،دچار مشکل نگردد.

تبصره 2- دانشجویانی که به عنوان همسر یا فرزند (به شرط نداشتن منع نظام وظیفه)می روند می توانند با ارائه حکم ماموریت همسر و ولی به تشخیص و تاکید شورای آموزشی واحددانشگاهی علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل ،تا 4  سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند.در این صورت باید نصف شهریه ثابت نیمسال های مرخصی برابر تعرفه آخرین نیمسالی که به تحصیل اشتغال داشته اند پرداخت نمایند.

تبصره3- مرخصی های اجباری که واحد دانشگاهی به دلیل تشکیل نشدن کلاس یا عدم ارائه درس صادر می کنند جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود و شهریه ای بابت آن دریافت نمی گردد.

 

دانلود فایلAdobe Acrobat