انصراف ازتحصیل

ماده50-دانشجودرصورت تمایل می توانددرخواست انصراف ازتحصیل نماید.دانشجوی منصرف ازتحصیل بایدهزینه انصراف رابرابرآخرین دستورالعمل مربوط بپردازد.دانشجوی انصرافی می تواندبه فاصله سه ماه انصراف خود راپس بگیرددرغیراین صورت واحددانشگاهی بایدحکم انصراف راصادروبه دانشجوابلاغ نماید.(صدورحکم انصراف قبل ازگذشت3ماه بادرخواست کتبی دانشجووولی اوبلامانع است.)

 تبصره1-قبل ازانقضای مهلت مقررواحددانشگاهی موظف است مراتب انصراف دانشجو رابه طریق مقتضی به اطلاع والدین دانشجوبرساند.

 تبصره2-پس ازصدورحکم انصراف،تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجوپذیرفته نیست ورابطه چنین دانشجویی یادانشگاه قطع می گردد.درصورت مشمول بودن دانشجو،واحددانشگاهی مکلف است پس ازصدور حکم بلافاصله مراتب رابه اداره وظیفه عمومی اطلاع دهد.

 ماده51-ترک تحصیل یاعدم مراجعه دانشجوبه واحددانشگاهی(بدون اخذمرخصی)دریک نیمسال انصراف ازتحصیل محسوب می شودودانشجوی منصرف حق ادامه تحصیل رانخواهدداشت.

 تبصره-درموارد استثنایی که ترک تحصیل دانشجو موجه باشد بایدحداقل یک ماه قبل از پایان همان نیم سال دلایل آن را  به واحد دانشگـاهی اعلام نماید . درصورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط واحد دانشگاهی ، آن نیم سال مرخصی محسوب می شود.


دانلود فایلAdobe Acrobat