معادل سازی

ماده67:معادلسازی واحدهای درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلادروسی رادریکی ازواحدهای دانشگاهی ویاسایرموسسات آموزش عالی معتبرداخل یاخارج ازکشورگذرانده اند،مشروط به شرایط زیراست:

  1-67    دانشجوباتوجه به سوابق تحصیلی خودمجازبه تحصیل دررشته جدیدباشد.

  2-67    دانشجوازطریق آزمون سراسری وارددانشگاه یاموسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

  3-67    دروس گذرانده شده قبلی ازنظرتعدادواحددرسی کمترازتعدادواحددرسی دوره جدیدنباشد.

  4-67     محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل80%بامحتوای دروس مشابه دررشته جدیدمطابقت داشته ونمره هریک ازدروس کمتراز12نباشد.

  تبصره1-معادلسازی دروس توسط3نفرازاعضاءگروه آموزشی ذی ربط درواحدهای دانشگاهی پذیرنده دانشجوبارعایت مواردفوق انجام می شود.

  تبصره2-نمرات دروس پذیرفته شده عینادرکارنامه دانشجوثبت می شود

 تبصره3-به ازای هر20واحددرسی معادلسازی وپذیرفته شده،یک نیمسال وکسری ازواحدهای باقیمانده که از12واحدکمترنباشدنیزیک نیمسال ازمدت مجازتحصیل کسرمی گردد.

  تبصره4-پذیرفته شدگان آزمون سراسری دردوره های کاردانی وکارشناسی چنانچه قبلادروسی رادریکی ازدوره های کاردانی یاکارشناسی گذرانده باشندبرابرمفادماده67آیین نامه آموزشی وبندهای مربوطه قابل معادلسازی است.

تبصره5-دروس فارغ التحصیلان مقاطع کاردانی وکارشناسی که درآزمون ورودی مقاطع کاردانی یاکارشناسی رشته یاگرایش دیگری پذیرفته می شوندبرابرمفادماده67آیین نامه آموزشی وبندهای آن قابل معادلسازی است.

تبصره6-هزینه معادل سازی هرواحددرسی برابریک سوم شهریه متغیردرس مربوط مطابق باآخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

تبصره7-معادلسازی وپذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی ومیهمان براساس ماده 52وتبصره های آن انجام پذیراست.

تبصره8-معادلسازی دروس عمومی وتربیتی دانشجویان وفارغ التحصیلان مراکزتربیت معلم بادروس دانشگاهی براساس مصوبه جلسه288شورای عالی برنامه ریزی مورخ13/9/73که ضمیمه این آیین نامه می باشدانجام می گیرد.

تبصره9-معادلسازی باید درنیمسال اول شروع به تحصیل دانشجوانجام شودلیکن چنانچه بدلایلی به تاخیرافتدانجام آن بایدبامقررات زمان شروع به تحصیل دانشجوصورت گیرد.

دانلود فایلAdobe Acrobat