آیین نامه فراغت ازتحصیل

ماده68:دانشجویی که یکی ازدوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته وکارشناسی ارشدپیوسته راباتوجه به مجموعه شرایط زیرگذرانده باشد،فارغ التحصیل شناخته شده ومی تواندمدرک خودرادریافت نماید.

  1-68    ازطریق شرکت وقبولی درآزمون سراسری دانشگاه آزاداسلامی و یا براساس آیین نامه انتقال به دوره راه یافته باشد.

  2-68    میانگین کل نمرات دانشجودرپایان دوره تحصیل حداقل12باشد.

 3-68  کلیه واحدهای درسی رشته مربوطه رابرابرسرفصل مصوب وطبق برنامه معمول دانشگاه آزاداسلامی باموفقیت گذرانده وتاپایان تحصیلات مشمول ماده46آیین نامهآموزشی نباشد.

 4-68   به دانشجویانی که پس ازاتمام دروس دوره میانگین کل آنهابین12-10بوده ویادرشمول ماده46آیین آموزشی قرارگرفته باشنداما بااعمال ماده 47وتبصره آن وسایرموارد،شرایط مفادبندهای 2-68و3-68رااحرازمی کنندنیزمدرک مرسوم دانشگاهی اعطامی گردد.

 5-68   به دانشجویانی که پس ازاتمام دروس دوره میانگین کل آنهابین12-10بوده ویامشمول ماده46این آیین نامه می باشندوبااعمال مفادبند4-68شرایط لازم رابرای دریافت مدرک مرسوم کسب نمی کنندویابه دلایلی(مشکل نظام وظیفه و......)قادربه اجرای مفادبند4-68 نمی باشندمدرک درآخرین نیمسال تحصیلی یادوره تابستانی خواهدبود.

 تبصره-درمواردی که انجام کارآموزی ویادفاع ازپروژه پایانی موخربرتاریخ آخرین امتحان باشدتاریخ اخیرملاک فراغت ازتحصیل دانشجوخواهدبود.

ماده70:واحدهای دانشگاهی موظف اندحداکثرطی 6هفته ازتاریخ فراغت ازتحصیل دانشجونسبت به صدورگواهینامه موقت اقدام کرده،کلیه سوابق تحصیلی وکارنامه های نیمسال های تحصیلی آنان راطبق فرم های مربوطه به سازمان مرکزی ارسال دارندودرصورت مشمول بودن دانشجوی ذکور،وی را به حوزه نظام وظیفه معرفی نماینددرغیراین صورت واحددانشگاهی مسوول خواهدبود.

ماده71:تاییدمدرک تحصیلی،براساس سوابق ومدارک مربوط ازطریق سازمان مرکزی دانشگاه به ترتیب زیرصورت خواهدگرفت:

1-71  تاییدگواهینامه موقت فراغت ازتحصیل پس ازبررسی سوابق تحصیلی دانشجویان،براساس برنامه ومقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گیرد.

  2-71  تاییددانشنامه فارغ التحصیلان پس ازطی مراحل مربوط حداکثرظرف3ماه ازتاریخ تاییدگواهینامه موقت صورت می گیرد..

ماده72:ارزشیابی سوابق تحصیلی دانشجویانی که ادامه تحصیل آنهابراساس مقررات این آیین نامه امکان پذیرنباشد،ویابه دلایل آموزشی امکان فراغت ازتحصیل درمقطع مربوط رانداشته باشندویابه طورکلی مایل به ادامه تحصیل نباشند،برحسب موردبه ترتیب زیرانجام خواهدشد.

1-72  به آن دسته ازمتقاضیان ورودی سال76وبعدکه 70واحددرسی دوره را با میانگین کل10وبالاتردریکی ازمقاطع کارشناسی ارشدپیوسته ویاکارشناسی پیوسته گذرانده باشندبرابرماده68آیین نامه مدرک کاردانی دررشته،اعطاءخواهدشد.

تبصره2-چنانچه دانشجودرشرایط اخراجی قرارگرفته باشدبدون پرداخت هزینه ای به نام انصراف ودرغیراین صورت درشمول مواد50و51قرارگرفته ملزم به پرداخت هزینه انصراف خواهدبود.

2-72 آن گروه ازمتقاضیانی که حداقل 140واحددرسی دوره رادرمقطع کارسناسی ارشدپیوسته گذرانده ومیانگین کل حداقل12راکسب کرده باشندمی توانندبارعایت تبصره2بند1-72مدرک کارشناسی دررشته مربوط دریافت دارنددرغیراین صورت برابررای کمیسیون مواردخاص آموزشی ودانشجویی سازمان مرکزی عمل گردد.