چارت درسی

چارت درسی رشته های تحصیلی
 

مهندسی علوم و صنایع غذایی (کارشناسی)

  برنامه هشت ترمی مقطع کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
مهندسی شیمی (کارشناسی) 
  برنامه هشت ترمی مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی
مهندسی علوم و صنایع غذایی (کارشناسی ناپیوسته)
  برنامه چهار ترمی مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی برای ورودی های ۹۱ و بعد