جلسات دفاع

 

جلسات دفاع دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

مقطع تحصیلی

نام استاد راهنمای اول و دوم

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

مکان

۱

مهسا قاسمی

کارشناسی ارشد

دکتر مریم میزانی

۱۵/۶/۹۶

۱۰

کلاس ۱۴

۲

ملیکه خانلر

کارشناسی ارشد

دکترپیمان مهستی

۲۰/۶/۹۶

۱۰

کلاس ۲۳

۳

زهراسادات یوسفی خزاقی

کارشناسی ارشد

دکتر سید مهدی سیدین اردبیلی

۲۰/۶/۹۶

۳۰/۱۱

کلاس ۱۷

۴

هدیه شجاعی

کارشناسی ارشد

دکتر مهستی

۲۱/۶/۹۶

۸:۳۰

بلوک B

5

مرجان رسولی

کارشناسی ارشد

دکتر بابک غیاثی

۲۱/۶/۹۶

۱۳

بلوک B

6

محمدرضا عفیفی

کارشناسی ارشد

دکتر پیمان مهستی

۲۱/۶/۹۶

۱۴

کلاس ۱۴

۷

محیا نفری زاویه

کارشناسی ارشد

دکتر آخوندزاده

۲۱/۶/۹۶

۳۰/۱۵

کلاس ۱۷

۸

هدی علی قلعه باباخانی

کارشناسی ارشد

دکترمهرداد قوامی

۲۲/۶/۹۶

۸

کلاس ۳۱۱

۹

حوریه عباسی

کارشناسی ارشد

دکتربابک غیاثی

۲۲/۶/۹۶

۱۰

کلاس ۶۰۹

۱۰

سید محمد مهدی موسوی

کارشناسی ارشد

دکتربابک غیاثی

۲۲/۶/۹۶

۱۲

کلاس ۶۰۹

۱۱

مریم قائد

کارشناسی ارشد

دکتر مریم قراچورلو

۲۲/۶/۹۶

۱۳:۳۰

کلاس ۱۷

۱۲

نیلوفر علی یار زنجانی

کارشناسی ارشد

دکتر مهرداد قوامی

دکتر زهرا پیراوی ونک

۲۵/۶/۹۶

۸

بلوک B

13

معصومه رشیدی فرد

کارشناسی ارشد

دکتر بابک غیاثی

۲۵/۶/۹۶

۹

بلوک B

14

صابره فهیمی

کارشناسی ارشد

دکترنریمان شیخی

دکتر حامد اهری

۲۵/۶/۹۶

۱۰

بلوک B

15

محمد مشفقی فر

کارشناسی ارشد

دکتر محمدرضا احسانی

۲۵/۶/۹۶

۱۱

بلوک B

16

فریده پیدایی

کارشناسی ارشد

دکتر انوشه شریفان

۲۵/۶/۹۶

۱۲

بلوک B

 
 
جلسات دفاع دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

۱۷

مارال اسمعیلی

کارشناسی ارشد

دکتر سیدمهدی سیدین اردبیلی

دکتر سید هادی رضوی

۲۵/۶/۹۶

۱۲

بلوک B

18

داود رنجبری

کارشناسی ارشد

دکتر محمدرضا احسانی

۲۵/۶/۹۶

۱۳

بلوک B

19

سولماز بارانی

کارشناسی ارشد

دکتر حامد اهری

۲۵/۶/۹۶

۱۴:۳۰

کلاس......

۲۰

وحید مهدوی

کارشناسی ارشد

دکتر سیدابراهیم حسینی

۲۵/۶/۹۶

۱۵

بلوک B

21

سویل ایران پرور

کارشناسی ارشد

دکتر غلامحسن اسدی

دکتر سعید بازگیر

۲۵/‏۰۶/‏۹۶‬

۱۵

کلاس.....

۲۲

فرشته کاظم زاده

کارشناسی ارشد

دکتر سید مهدی سیدین اردبیلی

۲۶/۶/۹۶

۸

کلاس.......

۲۳

سمیرا طهرانی نژاد

کارشناسی ارشد

دکتر انوشه شریفان

۲۶/۶/۹۶

۳۰/۸

بلوک B

24

فائزه جم

کارشناسی ارشد

دکتر بابک غیاثی

۲۶/۶/۹۶

۱۰

بلوک B

25

نگار یاراحمدی

کارشناسی ارشد

دکتر هوشنگ نیکوپور

۲۶/۶/۹۶

۱۰

کلاس......

۲۶

المیرا عظیمی

کارشناسی ارشد

مهندس شعبانی

۲۶/۶/۹۶

۱۱

بلوک B

27

ناهید قاری

کارشناسی ارشد

دکتر غیاثی

۲۶/۶/۹۶

۱۱

کلاس.....

۲۸

فاطمه کلاته سیفری

کارشناسی ارشد

دکتر مهرداد قوامی

۲۶/۶/۹۶

۱۲

بلوک B

29

فاطمه محمد حسینی

کارشناسی ارشد

دکتر مریم میزانی

۲۶/۶/۹۶

۱۵

بلوک B

30

ثریا حاتمی

کارشناسی ارشد

دکتر مهرداد قوامی

دکتر اسفندیاری

۲۶/۶/۹۶

۱۸

 

۳۱

مهسا سروی

کارشناسی ارشد

دکتر شیمایوسفی

۲۷/۶/۹۶

۳۰/۸

بلوک B

32

فاطمه خوشدونی فراهانی

کارشناسی ارشد

دکتر انوشه شریفان

دکتر عبدالرسول ارومیه ای

۲۷/۶/۹۶

۳۰/۸

بلوک B

33

مهرناز صالحی

کارشناسی ارشد

دکتر امیر فولادی

دکتر فرزین ذکایی

۲۷/۶/۹۶

۳۰/۹

کلاس......

۳۴

سمیه لطفی

کارشناسی ارشد

دکتر حامد اهری

۲۷/۶/۹۶

۱۰

بلوک B

35

مهتاب آفتوم

کارشناسی ارشد

دکتر امیرعلی انوار

۲۷/۶/۹۶

۱۲

بلوک B

 
 
جلسات دفاع دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

۳۶

زهرا عزیزنیا

کارشناسی ارشد

دکتر غلامحسن اسدی

۲۸/۶/۹۶

۱۰

بلوک B

37

نسیم سمائی

کارشناسی ارشد

دکتر مریم قراچورلو

۲۸/۶/۹۶

۱۱

بلوک B

38

فاطمه فخر والا

کارشناسی ارشد

دکتر علیرضا بصیری

۲۸/۶/۹۶

۱۳

بلوک B

39

شیما نجفی

کارشناسی ارشد

دکتر افشین آخوندزاده

۲۸/۶/۹۶

۱۴

بلوک B

40

نرگس خلفی

کارشناسی ارشد

دکتر غلامحسن اسدی

۲۸/۶/۹۶

۱۴

کلاس

۴۱

مهسا مهماندار

کارشناسی ارشد

دکتر چنگیز اسفندیاری

دکتر سمیرا برنجی اردستانی

۲۸/‏۰۶/‏۹۶‬

۱۵

بلوک B

42

معصومه ملکی

کارشناسی ارشد

دکتر افشین آخوند زاده

۲۸/۶/۹۶

۱۶

کلاس.....

۴۳

مهرناز چم

کارشناسی ارشد

دکتر مهرداد قوامی

دکتر انوشه شریفان

۲۸/۶/۹۶

۳۰/۱۷

کلاس.....

۴۴

طیبه قربانی لیماکش پور

کارشناسی ارشد

دکتر سید مهدی سیدین اردبیلی

۲۹/۶/۹۶

۸

بلوک B

45

فاطمه خالقی ام آباد

کارشناسی ارشد

دکتر سید ابراهیم حسینی

۲۹/۶/۹۶

۱۰

بلوک B

46

میربابک تقوی

کارشناسی ارشد

دکترشبنم حقیقت خواجوی

۲۹/۶/۹۶

۱۱

بلوک B

47

پگاه اداوی

کارشناسی ارشد

دکتر سیما عسکری

۲۹/۶/۹۶

۱۲

بلوک B

48

نعیمه سیرتی رودبارکی

کارشناسی ارشد

دکترمسعود هنرور

۲۹/۶/۹۶

۱۴

بلوک B

49

حوریه رجبی

کارشناسی ارشد

دکتر مهرداد قوامی

دکتر ندا احمدی کمازانی

۲۹/‏۰۶/‏۹۶‬

۱۵

بلوک B