راهنمای ثبت نام اینترنتی

مرحله اول
 
مرحله دوم

 

مرحله سوم

 

مرحله چهارم

 

 

مرحله پنجم

 

مرحله ششم

مرحله هفتم

 

مرحله هشتم