تـحصیـلات تکمیلـی (ارشـد و دکتـری)

  تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذائی

اطلاعیه ها

فرمها و آئین نامه ها

 
 مراحل دفاع کارشناسی ارشد
1- دریافت مجوز صدور وضعیت تحصیلی از سایت دانشکده ، تایید پژوهش و تحویل به آموزش
2- تحویل نتیجه وضعیت تحصیلی به همراه فرم اجازه دفاع (موجود در سایت دانشکده )+ فرم 5 جلسه شرکت در دفاع (موجود در سایت دانشکده ) + صفحه اول پایان نامه که به تائید استاد محترم راهنما رسیده است.
3- دریافت فرم آمادگی دفاع + تاریخ دفاع از پژوهش
4- تحویل فرمهای تکمیل شده بند 3، به همراه معرفی مکان دفاع ، حداقل ده روز قبل از تاریخ دفاع
توجه : دانشجویانی که جهت ثبت نام پایان نامه نیاز به تاریخ دفاع دارند می بایست بندهای 1و2و3 را انجام و پس از تکمیل فرم آمادگی دفاع تصویر برگه تکمیل شده تاریخ دفاع و نیز تائید تاریخ دفاع را که به تائید پژوهش رسیده است را جهت انجام امور مربوط به ثبت نام و وضعیت تحصیلی به آموزش تحویل نمایند.


بالای صفحه

مراحل دفاع دکتری
1- فرم مجوز صدور وضعیت تحصیلی از سایت دانشکده دریافت و پس از تائید پژوهش و آموزش تحویل نمایند .
2- انجام پیش دفاع (دریافت فرم از پژوهش و تحویل فرم تکمیل شده ، ده روز قبل از پیش دفاع به پژوهش) و تحویل اصلاحات پیش دفاع + مدارک مربوط به مقاله ISI (فرم تایید مقاله( از سایت) مکمل مقاله (از سایت) پذیرش و پرینت مقاله با تائید راهنما و مدیر گروه
3- دریافت فرم آمادگی دفاع از پژوهش
4-تحویل فرم امادگی دفاع تکمیل شده به حوزه معاونت محترم پژوهشی
توجه: دانشجویانی که جهت ثبت نام پایان نامه نیاز به تاریخ دفاع دارند می بایست پس از طی مراحل 4 گانه فوق الذکر، برگه تایید تاریخ دفاع را از معاونت محترم پژوهشی دریافت و به آموزش تحویل نمایندتا مراحل ثبت نام وصدور وضعیت تحصیلی طی گردد.

بالای صفحه