کارکنان دانشکده

ریاست دانشکده

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مهرداد

قوامی

ریاست دانشکده

صنایع غذایی

دکتری

 
کادر آموزشی

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

حسین

تاج آبادی

رئیس اداره آموزشی مدیریت صنعتی لیسانس

مهرناز

فرزان مهر

کارشناس آموزش

هنرهای نمایشی نمایش عروسکی

لیسانس

بهاره

بهشتیان

کارشناس آموزشی

مدیریت صنعتی-تولید

فوق لیسانس

 

       

کتایون

بوتراب

اپراتور

علوم تجربی

دیپلم

 
کادر دانشجویی

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

پریوش

مجیدی راد

رئیس اداره امور دانشجویی

زیست شناسی عمومی

لیسانس

سعیده

خمسه نژاد

کارشناس فارغ التحصیلان

امار

لیسانس

آرزو

طغانی

کارشناس امتحانات

روانشناسی

لیسانس

 
کادر پژوهشی

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مریم قراچورلو

 مدیر پژوهش

مهندسی کشاورزی، علوم و صنایع غذایی دکتری

 

       

پونه

سعیدی کارشناس پژوهش مهندسی محیط زیست دکتری

طیبه

آبتن

کارشناس پژوهش

مترجم زبان انگلیسی

لیسانس

 
کادر اداری

نام

نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

امنه

ربیعی

رئیس امور فرهنگ اسلامی

مدیریت اموزشی

فوق لیسانس

 

       

کورش

کریمی

مسئول دفتر ریاست

علوم تجربی

دیپلم

فاطمه

محمدی باغلایه

خدمتگزار