برنامه بازدید های نیمسال اول 95-94

نام درس

استاد

مقطع

روز

تاریخ

زمان حرکت

مکان

 

 

 

 

 

 

 

 

           

شایان یادآوری است که:

-          همراه داشتن روپوش سفید برای بازدید از کارخانجات الزامی است.

-          رعایت کلیه قوانین و مقررات دانشگاه در طول بازدید الزامیست.

-          حضور دانشجویانی خارج از لیست آموزشی درس مربوطه منوط به موافقت دانشگاه می باشد.