چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی